ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΥΠΡΟΥ/ THE CYPRUS AGRICULTURAL SOCIETY