ΠΡΟΟΔΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ)