ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΓΑΡΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ “Η ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ”